Stanovy Chapter Prešov

 • I. Názov združenia
  • 1.1 Názov združenia je HARLEY OWNERS GROUP CHAPTER PREŠOV ( ďalej len Združenie )
 • II. Sídlo združenia
  • 2.1 Sídlom združenia je : Pod Kalváriou 40, 08001, Prešov
 • III. Činnosť združenia
  • 3.1 Cieľom činnosti združenia je predovšetkým združovanie osôb, ktoré sú členmi Harley Owners Group ( ďalej len HOG ) hlavne za účelom :
   • a) usporiadanie spoločných výjazdov na motocykloch Harley-Davidson
   • b) usporiadanie stretnutí majiteľov motocyklov Harley-Davidson a to na úrovni HOG Prešov Chapter , ale aj na národnej a medzinárodnej úrovni
   • c) spolupráca zo združeniami , klubmi a inými organizáciami v SR a v zahraničí s podobným zameraním a predmetom činnosti
   • d) vydávanie vlastných tlačovín za účelom vzájomného informovania členov a propagácie vlastnej činnosti, ako aj činnosti HOG
  • 3.2 Celková činnosť Združenia je založená na spoločnom záujme Združenia o motocykle značky
   Harley-Davidson, má čisto nepolitický a nezárobkový charakter a vychádza z rodinnej filozofie vlastnej HOG a spoločnosti Harley-Davidson Motor Co..
 • IV. Patronát
  • 4.1 Patrónom Združenia je autorizovaný dealer motocyklov Harley-Davidson v Slovenskej republike
   ( ďalej len „ DEALER“ ) ktorým ju ku dňu prijatia týchto stanov spoločnosť :
   AGROKOM SERVIS s.r.o. , zo sídlom Pod Kalváriou 40, 08001 , Prešov
  • 4.2 Ak k akejkoľvek zmene v osobe autorizovaného dealera motocyklov Harley-Davidson, stáva sa nový autorizovaný dealer tiež aj súčasne novým patrónom Združenia.
 • V. Členstvo
  • 5.1 Členom Združenia sa môže stať akákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorá prejaví svoj záujem a preukáže sa že je členom HOG.
  • 5.2 Členstvo v Združení zaniká :
   • a) na základe oznámenia člena
   • b) zánikom členstva v HOG
   • c) vylúčením zo Združenia
   • d) zánikom Združenia
 • VI. Práva a povinnosti člena
  • 6.1 Členovia združenia sú povinný dodržiavať stanovy Združenia ako aj Kódex správania členov a platiť členské príspevky, ktorých výšku vždy pre nasledujúce obdobie stanový výročná členská schôdza.
  • 6.2 Členovia Združenia majú právo:
   • a) požiadať a využiť pomoc výboru združenia a jeho jednotlivých členov
   • b) zúčastniť sa všetkých spoločných akcií, výjazdov a stretnutí organizovaným Združením
   • c) zúčastniť sa členských schôdzí predkladať na týchto schôdzach návrhy, voliť a pokiaľ už člen dosiahol veku 18 rokov, tiež byť volený do orgánov združenia
   • d) nosiť označenie príslušnosti Združenia
 • VII. Orgány Združenia
  • 7.1 Orgánmi Združenia sú:
   • a) Výročná členská schôdza
   • b) Výbor Združenia
   • c) Riaditeľ
 • VIII. Výročná Členská schôdza
  • 8.1 Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, jej jednanie zvoláva výbor raz za dva roky a to spravidla na jeseň kalendárneho roku.
   Okrem toho môže výbor podľa vlastného uváženia, na žiadosť aspoň 20 % členov alebo na žiadosť dealera zvolať mimoriadnu výročnú členskú schôdzu.
  • 8.2 Výročná členská schôdza sa skladá z prítomných členov Združenia.
  • 8.3 Pozvánka na riadnu výročnú členskú schôdzu musí byť zaslaná všetkým členom na adresu posledného známeho trvalého bydliska najmenej 3 týždne pred jej konaním.
   Pozvánka na mimoriadnu výročnú schôdzu musí byť zaslaná všetkým členom na adresu posledného známeho trvalého bydliska najmenej 1 mesiac pred jej konaním.
   Spoločne s pozvánkou musí byť všetkým členom zaslaný program výročnej schôdze. Najneskôr do jedného mesiaca po konaní výročnej schôdze musí byť všetkým členom zaslaný zápis s jednania výročnej schôdze.
  • 8.4 Výročná členská schôdza
   • a) prejednáva a schvaľuje výročnú správu o činnosti Združenia
   • b) prejednáva a schvaľuje vyúčtovanie hospodárenia za uplynulé obdobie a návrh rozpočtu pre nasledujúce obdobie
   • c) schvaľuje výšku a štruktúru členských príspevkov na ďalšie obdobie
   • d) rozhoduje o návrhu výboru na vylúčenie člena
   • e) rozhoduje o zmene stanov Združenia
   • f) volí a odvoláva členov výboru Združenia ktorý je spravidla päťčlenný
   • g) rozhodne o zrušení združenia a o ustanovení likvidátora
  • 8.5 Výročná členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov Združenia a rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov Združenia.
 • IX. Výbor
  • 9.1 Prvá schôdza členov výboru sa koná ihneď po ich zvolení v rámci výročnej schôdze a volí zo svojho stredu riaditeľa Združenia,asistenta riaditeľa Združenia, sekretára Združenia a pokladníka Združenia. Funkčné obdobie volených členov je 1 rok.
   Členom výboru je aj zástupca Dealera ktorý je do funkcie menovaný firmou
   AGROKOM SERVIS s.r.o.
  • 9.2 Výbor môže byť rozšírený aj o ďalších funkcionárov, ktorý sú do funkcií výboru zvolený rovnako ako v prípade rezignácie niektorého s členov výboru.
   Kumulácia funkcií je prípustná.
  • 9.3 Výbor je uznášania schopný za prítomnosti najmenej polovice volených členov výboru. Rozhodnutie výboru je prijaté ak pre rozhodnutie hlasuje najmenej jedna polovica prítomných členov výboru. Pri rovnosti hlasov členov výboru rozhoduje hlas zástupcu Dealera, ktorý ma vzhľadom k zodpovednosti za ochrannú známku HOG voči jej majiteľovi aj tzv Právo veta.
  • 9.4 Výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach ktoré nie sú určené pre prejednávanie na výročnej schôdzi.
  • 9.5 Výbor sa schádza minimálne jeden krát do mesiaca na pravidelných schôdzach, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek svojho člena, alebo na žiadosť Dealera.
 • X. Riaditeľ Združenia
  • 10.1 Štatutárnym zástupcom združenia je Riaditeľ Združenia, ktorý je oprávnený jednať v mene Združenia navonok, alebo k tomu zmocniť iného člena Združenia.
  • 10.2 Riaditeľ riadi schôdze výboru a riadne aj mimoriadne schôdze členov Združenia.
  • 10.3 Riaditeľ predkladá výročnej členskej schôdzi k schváleniu výročnú správu o činnosti a prípadný návrh na menovanie či odvolanie jednotlivých členov výboru.
  • 10.4 Riaditeľ je oprávnený zo súhlasom výboru, nakladať s finančnými prostriedkami Združenia.
  • 10.5 Riaditeľ je tiež oprávnený podľa svojho uváženia preniesť niektoré svoje právomoci na asistenta riaditeľa a ostatných členov výboru.
  • 10.6 Podľa potrieb Združenia komunikuje z HOG INTERNATIONAL.
 • XI. Asistent riaditeľa
  • 11.1 Asistent riaditeľa v prípade neprítomnosti riaditeľa, či pokiaľ tak bol poverený riaditeľom, preberá jeho práva a povinnosti.
  • 11.2 Ďalej je zodpovedný za administratívu Združenia. Rozosiela pozvánky na schôdze, zaznamenáva zápisy zo schôdzí, pravidelne kontroluje platnosť členstva členov PREŠOV CHAPTERU v HOG.
  • 11.3 Podľa potrieb Združenia komunikuje z HOG INTERNATIONAL.
 • XII. Sekretár
  • 12.1 Sekretár v prípade neprítomnosti asistenta riaditeľa preberá jeho práva a povinnosti.
  • 12.2 Sekretár spracováva výročnú správu o činnosti Združenia.
  • 12.3 Organizuje chapterove schôdze Združenia.
  • 12.4 Zaisťuje komunikáciu a plánovanie akcií s ostatnými chaptermi HOG.
  • 12.5 Podľa potrieb Združenia komunikuje z HOG INTERNATIONAL.
 • XIII. Pokladník
  • 13.1 Pokladník je zodpovedný za vyberanie členských poplatkov a správu financií Združenia.
  • 13.2 Pokladník ma tiež právo disponovať s finančnými prostriedkami Združenia po schválení Výborom.
  • 13.3 Pokladník je povinný predložiť výročnej členskej schôdzi k schváleniu správu o hospodárení združenia za uplynulé obdobie a návrh rozpočtu na budúce obdobie.
  • 13.4 Pokladník eviduje platnosť členstva členov Prešov Chapter v HOG.
  • 13.5 Podľa potrieb Združenia komunikuje z HOG INTERNATIONAL.
 • XIV. Ďalší funkcionári
  • 14.1 Aktivity officer – zodpovedá za usporiadanie a administratívu akcií organizovaných Združením.
  • 14.2 RoadCaptain – plánuje trasy pre výjazdy a presuny. Je povinný vždy jazdiť ako prvý a starať sa o bezpečný prejazd všetkých účastníkov.
  • 14.3 Editor – je autorom, tvorcom a distribútorom všetkých publikácií združenia, vrátane tzv. Chapter newsletter.
  • 14.4 Safetyofficer – vzdeláva členov o programe tzv. SafeRiderSkills a ďalších pravidlách bezpečnosti jazdy. Asistuje RoadCaptainovy pri výjazdoch a presunoch.
  • 14.5 Fotograf – zaisťuje obrazovú dokumentáciu o činnosti Združenia.
  • 14.6 Kronikár – vedie kroniku Združenia.
  • 14.7 Webmaster – zaisťuje spracovanie a aktualizáciu webových stránok Združenia.
  • 14.8 Membership oficier – rieši všetky relevantné problémy týkajúce sa členstva v Združení a v HOG.
  • 14.9 Ladiesof Harley oficier – pripravuje ženskú časť členskej základne k aktívnejšiemu zapojeniu do činnosti Združenia.
 • XV. Právomoci Dealera
  • 15.1 Dealer môže rozhodnúť o voľbe Výboru a dobe na, ktorú je Výbor zvolený, rovnako môže zaberať jednotlivé alebo všetky funkcie Výboru.
  • 15.2 Schvaľuje všetky pravidlá pre činnosť združenia.
  • 15.3 Schvaľuje všetku publikačnú činnosť Združenia, ako aj finančné príspevky.
  • 15.4 Má právo odmietnuť alebo zrušiť členstvo člena Združenia.
  • 15.5 Ratifikuje výšku členského príspevku určeného na náklady spojené s vydávaním publikácií a informovanie členov.
 • XVI. Zrušenie fondov
  • 16.1 V prípade zrušenia Združenia alebo jeho rozpadu je všetok jeho majetok po odpočítaní daní alebo dlžných platieb ako aj všetky jeho financie odovzdané charitatívnej organizácii. V žiadnom prípade sa majetok alebo financie Združenia nesmú stať majetkom akéhokoľvek funkcionára alebo inej súkromnej osoby.
 • XVII. Prijímanie nových členov
  • 17.1 Viď Kapitola V.
 • XVIII. Vylúčenie člena
  • 18.1 Pri hrubom porušení stanov, poškodzovaní záujmov Združenia a hlavne pri dlhodobom nezáujme o činnosť Združenia, môže byť člen zo Združenia vylúčený.
  • 18.2 Návrh na vylúčenie podáva Výbor. Vylúčenie musí byť schválené dealerom.
  • 18.3 Podnet na návrh môže výboru podať ktorýkoľvek člen Združenia.
  • 18.4 Vylúčený člen nemá právo nosiť označenie príslušnosti k Združeniu a tieto označenia má povinnosť odovzdať Združeniu.
 • XIX. Ukončenia členstva na základe oznámenia
  • 19.1 Člen Združenia oznámi výboru ukončenie členstva. Výbor túto skutočnosť oznámi na výročnej schôdzi. Členstvo v Združení v takom prípade zaniká dňom oznámenia.
 • XX. Zásady hospodárenia
  • 20.1 Združenie hospodári s príjmami členských príspevkov, ktorých výšku pre nasledujúce obdobie stanoví Výročná členská schôdza a s prípadnými dary a dotáciami, hlavne od patróna uvedeného v článku IV stanov, ktoré používa k úhrade nákladov svojej činnosti.
  • 20.2 Činnosť Združenia má neziskový charakter.
  • 20.3 Združenie hospodári v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • XXI. Záverečné ustanovenia
  • 20.1 Každá ďalšia činnosť spojená s fungovaním združenia neupravená týmito stanovami by mala byť v súlade s doporučením tzv. AnnualCharterfor HOG chapters, ktoré zverejňuje výrobca motocyklov Harley-Davidson spoločnosť Harley-Davidson Motor Co. Tieto doporučenia sú pre všetkých členov voľne k nahliadnutiu u Dealera alebo u Riaditeľa Združenia.

V Prešove dňa 6 apríla 2018
Registrácia u ministerstva vnútra dňa